HBO-ICT Job & Student Event logo

Info Student

ONLINE HBO-ICT JOB & STUDENT EVENT

2 oktober 2020 van 10:00 - 16:00u

Ook dit jaar organiseert HBO-i Stichting het HBO-ICT Job & Student Event. Met duizend ICT-studenten samenkomen in de Jaarbeurs in Utrecht zit er nu helaas niet in. Maar wij zorgen ervoor dat studenten en toekomstige werkgevers elkaar online ontmoeten. Dat gebeurt op vrijdag 2 oktober.

Digitale banenbeurs
HBO-i organiseert op 2 oktober een digitale banenbeurs en online meeting point voor studenten en werkgevers. Op deze manier leggen studenten ook op afstand contacten waar zij de rest van hun carrière plezier van hebben. Zeker nu alle fysieke evenementen zijn afgelast, is dit hét moment om jezelf als toekomstige ICT-professional in de kijker te spelen bij het bedrijfsleven en overheidsorganisaties.

Studenten registeren zich vooraf gratis via www.hboictjobevent.nl. Bij de registratie vragen we jou naar je opleiding. Verder kan kun je aangeven of je je oriënteert op de arbeidsmarkt, of op zoek bent naar een stage, afstudeeropdracht of baan. Exposanten beantwoorden dezelfde vragen. Met die informatie zorgt HBO-i voor de juiste match. Ook is een cv- en LinkedIn-check mogelijk. Benieuwd welke bedrijven en organisaties op 2 oktober aanwezig zijn? Houd deze pagina in de gaten; er komen nog steeds exposanten bij.

Zo werkt het

  • Studenten en exposanten kunnen een speciale app downloaden
  • Match & Meets worden geregeld via de app. Studenten en exposanten krijgen matchvoorstellen op de app, gebaseerd op hun interesses en voorkeuren
  • Studenten kunnen de app gebruiken om hun bezoek aan het HBO-ICT Job & Student Event voor te bereiden. Een paar dagen voor het evenement vinden ze er informatie over de exposanten. Deelnemers kunnen zich oriënteren op de beurs en alvast afspraken inplannen.
  • Tijdens het evenement bezoeken studenten de stand op de virtuele beursvloer. Zij kunnen direct chatten met de exposanten en videogesprekken voeren van maximaal tien minuten. Dat kan op afspraak, maar ook spontaan.

Let op:
Meedoen aan het online Job & Student Event op 2 oktober kan alleen vanaf een desktop of laptop. Het platform draait het best op Google Chrome.

Wil je op weg naar een glansrijke carrière, meld je dan aan voor het online HBO-ICT Job & Student Event.

Alvast voor in de agenda: op 12 maart 2021 organiseert HBO-i weer een Job & Student Event in Utrecht.

Also this year the HBO-i Foundation organises the HBO-ICT Job & Student Event. Getting together with a thousand ICT students at the Jaarbeurs in Utrecht is not an option at the moment. But we make sure that students and future employers meet each other online. This will take place on Friday 2 October.

Digital job fair
HBO-i organises a digital job fair and online meeting point for students and employers on 2 October. In this way, students will also make distant contacts that they will enjoy for the rest of their careers. Especially now that all physical events have been cancelled, this is the time to put yourself in the spotlight as a future ICT professional with the business community and government organisations.

Students register in advance free of charge via www.hboictjobevent.nl. When registering, we will ask you about your study programme. You can also indicate whether you are looking for an internship, a graduation project or a job. Exhibitors will answer the same questions. HBO-i will use this information to find the right match. A CV and LinkedIn check is also possible. Curious about which companies and organisations will be present on 2 October? Keep an eye on this page; there will still be exhibitors added.

This is how it works

  • Students and exhibitors can download a special app
  • Match & Meets are arranged via the app. Students and exhibitors receive match proposals on the app, based on their interests and preferences.
  • Students can use the app to prepare their visit to the HBO-ICT Job & Student Event. A few days before the event they will find information about the exhibitors there. Participants can orientate themselves at the fair and schedule appointments in advance.
  • During the event, students will visit the stand on the virtual exhibition floor. They can chat directly with the exhibitors and make video conversations of up to ten minutes. This can be done by appointment, but also spontaneously.

Please note:
Participating in the online Job & Student Event on 2 October is only possible from a desktop or laptop. The platform runs best on Google Chrome.

If you want to make your way to a brilliant career, sign up for the online HBO-ICT Job & Student Event.

In advance of the agenda: on 12 March 2021 HBO-i will organise another Job & Student Event in Utrecht.

Deelnemers HBO-ICT Job & Student Event

HBO-ICT Job & Student Event 2021
Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht

Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

T: 020-626 1782
E: info@hbo-i.nl

Routebeschrijving »
Contact »